Werkwijze

 

Particuliere opdrachtgever

U wilt:

 • een nieuwe woning laten ontwerpen en bouwen
 • uw woning uitbreiden
 • een dakopbouw op uw woning
 • een dakkapel op uw woning
 • een ontwerp voor een nieuwe keuken of badkamer
 • een nieuw interieur voor uw hele woning

Of misschien heeft u nog grotere plannen !
Hoe gaat dat nu in zijn werk en wat kan een architect voor u betekenen ?

Het proces

U heeft een idee (of misschien nog helemaal niet) maar weet nog niet wat er allemaal moet gebeuren om dit idee te realiseren.

Een architect kan u adviseren in alle fasen die het ontwerp- en bouwproces kent.

We onderscheiden:

 1. Initiatieffase
 2. Programma van Eisen (PvE)
 3. Schetsontwerpfase
 4. Voorlopig Ontwerpfase
 5. Definitief Ontwerpfase
 6. Bouwvoorbereidingsfase
 7. Bouwuitvoeringsfase
 8. Directievoering en oplevering

Opdrachten kunnen tot verschillende fasen worden verstrekt.
Een opdracht tot en met het verzorgen van de Bouwaanvraag omvat doorgaans de fasen 1), 2), 3) of 4) en 5).
Een opdracht tot en met de selectie van de aannemer omvat de fasen 1), 2), 3) of 4), 5) en 6).
Een opdracht voor de totale advisering van ontwerp tot en met oplevering van uw bouwwerk omvat vanzelfsprekend alle bovengenoemde fasen.

Wat mag u van uw architect verwachten in de diverse fasen.

ad 1) Initiatieffase
Hierbij inventariseert de architect alle wensen van de opdrachtgever in een oriënterend gesprek, probeert alle randvoorwaarden boven water te krijgen (Bestemmingsplannen, Nota’s Ruimtelijke Ordening, stedenbouwkundige randvoorwaarden, kadastrale gegevens ed.)

In deze fase maken wij ook een offerte voor de werkzaamheden van de architect.
Deze offerte wordt vergezeld met een urenbegroting voor de uit te voeren fasen

Documenten die in deze fase geleverd worden:
– uitreksel van bestemmingsplan
– kadastrale kaart (en/of Grootschalige Basiskaart)
– eventueel Beeldkwaliteitsplan
– offerte
– urenbegroting.

ad 2) Programma van Eisen (PvE)
Na de opdrachtverstrekking zal de architect een Programma van Eisen opstellen aan de hand van de wensen en eisen van de opdrachtgever. Dit PvE vormt de leidraad voor de rest van het proces. Dit betekent niet dat het een statisch document is, maar dat gaandeweg het proces inzichten kunnen veranderen of uitgangspunten kunnen worden bijgesteld.

Documenten die bij deze fase horen:
– Programma van Eisen

ad 3) Schetsontwerpfase
In deze fase zal een aanvang worden gemaakt met het ontwerpen. Dit gebeurt in eerste instantie op ruimtelijk niveau, waarbij ook de functionele indeling een plek krijgt. Materialisering en detaillering vindt hier nog niet plaats. Terugkoppeling met de opdrachtgever vindt plaats door toetsing aan de uitgangspunten van het PvE. Ook wordt het plan grof getoetst aan het bestemmingsplan en aan andere geldende voorschriften van de overheid (eventueel middels mondeling overleg met de afdeling Ruimtelijke Ordening).

Documenten die in deze fase worden geproduceerd:
– ruimtelijk, globaal (vlekken)plan
– eventueel massaperspectieven.

ad 4) Voorlopig Ontwerpfase
In deze fase wordt het ruimtelijk plan verder ontwikkeld tot plattegronden, gevels en doorsneden, waarin de materialisering en vorm van hoofdelementen duidelijk wordt. Dit is ook de fase waarin een eerste Welstandstoets gedaan kan worden. Ook in deze fase wordt een terugkoppeling gedaan met de opdrachtgever en getoetst of het plan voldoet aan de uitgangspunten van het PvE.

Dit is ook het moment om de overige adviseurs bij het werk te betrekken, die standaard niet in de opdracht van de architect zitten, maar wel een rol (kunnen) spelen:
– constructeur
– financieel adviseur (als dit onderdeel niet in de opdracht van de architect is opgenomen)
– installatie-adviseur (indien in het werk complexe installaties komen)
– projectmanager (wanneer het ontwerpproces en het bouwproces worden gesplitst)

Als in de opdracht ook de financiële advisering is opgenomen, zal er een eerste raming worden gemaakt op bouwdeelniveau.

Documenten behorende bij deze fase:
– situatietekening
– plattegronden
– gevels
– doorsneden
– perspectieven (indien in opdracht opgenomen)
– globale bouwdeelbegroting (indien in opdracht opgenomen)

ad 5) Definitief Ontwerpfase

ad 6) Bouwvoorbereidingsfase

ad 7) Bouwuitvoeringsfase

ad 8) Directievoering en oplevering